Sök

Om oss

Företaget

Vår historia

Long lasting relations

Recotech har en historia som går 65 år tillbaka i tiden. Då, 1945, startade den Kungliga flygförvaltningen en industri i Arboga för tillverkning och reparation av flygplan.

15 år senare utförs de första reparationerna av jetmotorer för flygindustrin då försvarsmakten lät reparera och underhålla sina flygplan här. Under 90-talet, då Volvo Aero omstrukturerade sin verksamhet och flyttade till Trollhättan, bytte Recotech inriktning från jetmotorer till huvudsakligen ång- och gasturbiner. Men hantverket som skulle klara av de stora påfrestningarna i flygindustrin försvann inte. Det har snarare förbättrats till den grad, att de produkter som Recotech i dag reparerar och underhåller ofta får en högre motståndskraft än helt nyproducerade.

I dagsläget står underhållsarbeten för en allt mindre andel av Recotechs verksamhet, men de ger viktig erfarenhet och kunskap som appliceras på nytillverkningen av komplicerade komponenter. 


Idag är våra största kunder Siemens och Volvo Aero Corporation.

Board of Directors

Brian Lewis

Founding Partner

Brian Lewis

Founding Partner

Chas R. Walker

Partner

Christy Mullen

Partner

Var en del av våra långvariga relationer

Policies

Vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Recotech företagsgrupp skall leverera produkter och tjänster som fullt ut motsvarar kundens förväntningar. Medlen för att uppnå detta är ett förbättringsarbete fokuserat på kundens behov, engagerat ledningsarbete, medarbetarnas engagemang och trivsel samt effektivisering av verksamhetens processer.

För att uppnå detta skall:

  • produkterna uppfylla specificerad kvalitet till lägsta kostnad och levereras i tid
  • samtliga medarbetare engageras i ett ständigt pågående kundorienterat förbättringsarbete
  • vi göra rätt saker och rätt från början
  • tydliga och mätbara mål ska vara vägledande i förbättringsarbetet


Vi skall verka för hushållning med naturresurser och därmed bidra till en uthållig miljöutveckling. Prioriteringen av detta arbete skall främst gälla inköp, förbrukning av kemikalier, transporter och avfall samt en kontinuerlig utveckling av vårt verksamhetsområde där Recotech erbjuder tjänster och tillverkning av produkter som har en positiv påverkan på miljön.

Arbetsmiljön ska vara ändamålsenlig, befrämja trivsel och minimera olycksrisk. Vårt mål är att skapa en bättre arbetsmiljö än vad lagar och regler kräver.

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar inom samtliga områden.

Detta åstadkommer vi genom att:

  • följa tillämplig miljölagstiftning , föreskrifter och andra krav som vi berörs av
  • allt annat än rätt kvalitet omedelbart medför korrigerande/förebyggande åtgärd
  • ansvarsfrågorna ska vara klart definierade och kända av all personal
  • arbeta enligt standarderna SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN 14001:2004 och lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete
    Våra produkter och tjänster skall inge säkerhet och tillförlitlighet så att kunden får förtroende för oss.


Vår policy för kvalitet, arbetsmiljö och naturmiljö skall kommuniceras till alla anställda, till uppdragstagare och till externa intressenter. Detta sker genom utskick eller via hänvisning till vår webbplats. Policy och ledningssystem gäller hela företagsgruppen.