Policies
Verksamhetspolicy – vår policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Recotech företagsgrupp skall leverera produkter och tjänster som fullt ut motsvarar kundens förväntningar. Medlen för att uppnå detta är ett förbättringsarbete fokuserat på kundens behov, engagerat ledningsarbete, medarbetarnas engagemang och trivsel samt effektivisering av verksamhetens processer.

För att uppnå detta skall:

  • produkterna uppfylla specificerad kvalitet till lägsta kostnad och levereras i tid
  • samtliga medarbetare engageras i ett ständigt pågående kundorienterat förbättringsarbete
  • vi göra rätt saker och rätt från början
  • tydliga och mätbara mål ska vara vägledande i förbättringsarbetet

Vi skall verka för hushållning med naturresurser och därmed bidra till en uthållig miljöutveckling. Prioriteringen av detta arbete skall främst gälla inköp, förbrukning av kemikalier, transporter och avfall samt en kontinuerlig utveckling av vårt verksamhetsområde där Recotech erbjuder tjänster och tillverkning av produkter som har en positiv påverkan på miljön.

Arbetsmiljön ska vara ändamålsenlig, befrämja trivsel och minimera olycksrisk. Vårt mål är att skapa en bättre arbetsmiljö än vad lagar och regler kräver.

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar inom samtliga områden.

Detta åstadkommer vi genom att:

  • följa tillämplig miljölagstiftning , föreskrifter och andra krav som vi berörs av
  • allt annat än rätt kvalitet omedelbart medför korrigerande/förebyggande åtgärd
  • ansvarsfrågorna ska vara klart definierade och kända av all personal
  • arbeta enligt standarderna SS-EN ISO 9001:2008, SS-EN 14001:2004 och lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete

Våra produkter och tjänster skall inge säkerhet och tillförlitlighet så att kunden får förtroende för oss.

Vår policy för kvalitet, arbetsmiljö och naturmiljö skall kommuniceras till alla anställda, till uppdragstagare och till externa intressenter. Detta sker genom utskick eller via hänvisning till vår webbplats. Policy och ledningssystem gäller hela företagsgruppen.

blomma.gif


ISO 9001
ISO 1400134